Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 655 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 173762888
 

 
 


Historia | Zadania i funkcje RIO | Organizacja i zasady działania izb | Adresy izb


Organizacja i zasady działania izb

W wyniku reformy administracyjnej, od 1999 r. funkcjonuje 16 izb, każda na obszarze jednego województwa. Organizację i zasady działania izb określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34.). Ogólny schemat organizacji Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiono poniżej. Na czele każdej Regionalnej Izby Obrachunkowej stoi prezes, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Do ustawowych obowiązków prezesa należy m.in.:

 • reprezentowanie izby na zewnątrz,

 • kierowanie sprawami niezastrzeżonymi dla organów izby,

 • kierowanie obradami kolegium,

 • wyznaczanie składów orzekających.

Szczegółowy zakres kompetencji prezesa określa art.17 ustawy. W czasie nieobecności prezesa w izbie zastępuje go zastępca prezesa będący jednocześnie przewodniczącym komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zastępcę prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby, spośród członków Kolegium Izby.

W każdej izbie działają określone ustawą organy kolegialne:

 1. Kolegium izby - składające się z przewodniczącego, którym jest prezes izby oraz członków

  • stanowiących reprezentację zarówno strony rządowej jak i samorządowej

  • powoływanych do 19 czerwca 1998 r. w równych częściach przez Prezesa Rady Ministrów i właściwe sejmiki samorządowe, a od 1 stycznia 1999 r. w całości przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, w liczbie określonej przez Prezesa Rady Ministrów. Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków kolegium izby. Kompetencje kolegium określone zostały w art. 18 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 2. Komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - będąca organem I instancji, w którego skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy i od trzech do dziewięciu członków. Kadencja komisji trwa 4 lata. Przewodniczącym komisji orzekającej jest zastępca prezesa izby. Zastępców przewodniczącego oraz pozostałych członków powołuje prezes izby. Komisja orzekająca działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

W izbach działają, zgodnie z art. 19 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, składy orzekające, złożone z 3 członków kolegium. Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach:

 • możliwości spłaty pożyczki lub kredytu przez j.s.t.

 • projektów budżetów j.s.t., wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego

 • informacji zarządów j.s.t. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

 • sprawozdań zarządów j.s.t. z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej

 • wniosków komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

W izbach działają również komisje rozpatrujące sprawy powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu) j.s.t. o przypadkach odmowy kontrasygnaty zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonanie jej na pisemne polecenie zwierzchnika. Komisję powołuje prezes izby w składzie 3-5 osób spośród członków kolegium.

W izbach funkcjonują:

 • wydział kontroli gospodarki finansowej,

 • wydział informacji, analiz i szkoleń,

 • biuro izby, zapewniające obsługę administracyjną.

Zadaniem wydziału kontroli gospodarki finansowej jest przeprowadzanie kontroli w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego

 • związkach komunalnych

 • innych komunalnych osobach prawnych Kontrole są następującego rodzaju:

 • kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego

 • problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,

 • doraźne, podejmowane w razie potrzeby

 • sprawdzające - na zarządzenie prezesa.

Tryb postępowania kontrolnego określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania.

Wydział informacji analiz i szkoleń:

 • przygotowuje ramowy plan pracy,

 • opracowuje sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy,

 • przygotowuje informacje przedkładane przez prezesa izby Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,

 • organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie przepisów prawa finansowego,

 • prowadzi doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,

 • przekazuje informacje o zmianach w przepisach prawnych, mających wpływ na prowadzenie prawidłowej polityki finansowej w j.s.t.,

 • upowszechnia informacje wynikające ze sprawowania kontrolnej funkcji przez izbę.

Ponadto w strukturze izby działają zespoły zamiejscowe, które realizują zadania kontrolne, szkoleniowe i doradcze izby pod kierownictwem członka kolegium wyznaczonego przez prezesa izby. Siedziby zespołów zamiejscowych określił Premier. Są nimi byłe miasta wojewódzkie oraz miasto Sandomierz.

W 1997 r. została ustawowo utworzona wspólna reprezentacja izb - Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. W jej skład wchodzą prezesi oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej z izb wybranym na dwuletnią kadencję. Pracami Krajowej Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród jej składu.


Historia | Zadania i funkcje RIO | Organizacja i zasady działania izb | Adresy izb


 
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź